Ga naar de inhoud

BRM Reglement

Van 200 tot 1000 km

Artikel 1: Audax Club Parisien is als enige gemachtigd voor de homologatie wereldwijd. Elk brevet dat sinds 1921 is volbracht is in volgorde van datum geregistreerd onder een eigen homologatienummer.

Artikel 2: Deze brevetten staan open voor iedere randonneur die gedekt is door een verzekering en al dan niet lid is van een club, vereniging of bond. Niettemin kunnen bepaalde lokale beperkingen door de organisator worden opgelegd nodig voor het goede verloop van het brevet (beperking inschrijvingen, uitnodigingen…). Minderjarigen worden aanvaard onder voorbehoud van het voorleggen van een ouderlijke toelating waarbij wordt afgezien van enig verhaal op Audax Club Parisien of de organiserende vereniging, alsmede een medische verklaring die niet langer dan zes maanden van tevoren is opgemaakt.
Alle fietsen, met of zonder versnelling, zijn toegestaan, mits ze door spierkracht worden aangedreven.

Artikel 3: Om een brevet te mogen rijden moet iedere randonneur een inschrijvingsformulier invullen en een deelnemingsrecht betalen dat wordt vastgelegd door de organisator.

Artikel 4: Iedere deelnemer moet gedekt zijn door een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, hetzij door zijn bond, hetzij door de lokale organisator, hetzij door een persoonlijke verzekering (let wel: de meeste multi-risk-verzekeringen dekken hun leden niet wanneer deze deelnemen aan georganiseerde en betalende tochten). Iedere deelnemer moet bij de inschrijving van het brevet een lidkaart die de dekking duidelijk aangeeft of een eensluidend attest kunnen voorleggen. Als de organisator zelf geen verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voorstelt, zal hij de niet-verzekerden weigeren.

Artikel 5: Elke deelnemer wordt beschouwd als een individuele fietser, die zich dient te houden aan de verkeersregels, zich houdt aan de officiële aanwijzingen en fietspaden gebruikt waar die aanwezig zijn.
Audax Club Parisien of de organiserende verenigingen kunnen in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor ongelukken die tijdens de brevetten plaatsvinden.

Artikel 6: Tijdens de nachtritten moeten de fietsen voorzien zijn van een voor- en een achterverlichting. De verlichting moet stevig bevestigd zijn en permanent in staat van werking (reservelampjes voorzien, een dubbele verlichting is aangeraden). Een steeds knipperende achterverlichting is verboden. De organisatoren zullen iedere deelnemer met een niet-conforme verlichting weigeren. Iedere deelnemer is verplicht de verlichting te gebruiken vanaf zonsovergang en telkens de zichtbaarheid onvoldoende is (bij regen, mist …); ook in groep moet iedereen verlicht zijn. ’s Nachts wordt het dragen van heldere kleding en reflecterende armbanden aanbevolen. Het dragen van een reflecterend kledingstuk is verplicht.
Het brevet wordt niet gehomologeerd als deze veiligheidsvoorschriften niet worden nageleefd.

Artikel 7: Elke randonneur staat persoonlijk in voor zijn bevoorrading en verzorging gedurende het brevet. Hulp van trainers, verzorgers en volgwagens buiten de officiële controles is niet toegestaan (geheime controles zijn mogelijk). Bij overtreding volgt onherroepelijk uitsluiting. Alsbij vertrek door de organisator vrijwillig een groep wordt gevormd, mag iedere deelnemer op om het even welk ogenblik de groep verlaten aangezien de rijsnelheid vrij is. Geen enkele deelnemer mag het recht opeisen de groep te leiden. Geen enkel uiterlijk kenteken (bv. armband) of benaming (bv. wegkapitein) is toegelaten. De grootte van de groepen moet aan de wetten voldoen die in voege zijn voor uitstappen zonder begeleiding. Iedere deelnemer zorgt voor een correcte kleding en houding.

Artikel 8: Iedere deelnemer krijgt bij het vertrek een fysieke of digitale controlekaart en wegbeschrijving waarop een zeker aantal controlepunten vermeld staan. Op die controlepunten moet de deelnemer zijn controlekaart laten afstempelen. De
organisatoren mogen tevens één of meerdere geheime controles voorzien. Omwille van deze en verzekeringsredenen moet de deelnemer de wegbeschrijving volgen die hem bij de start werd overhandigd. De organisatoren zijn verplicht hetzij de
controlekaarten aangemaakt door ACP te gebruiken ofwel de controlekaarten aangemaakt door de vertegenwoordiger van hun geografische zone en aanvaard door ACP.

Artikel 9: Bij gebrek aan een duidelijk door de organisator aangeduid controlepunt moet de deelnemer een stempel op zijn controlekaart laten aanbrengen die de naam van de controleplaats bevat (bv van een winkel, tankstation…). Indien de deelnemer in de onmogelijkheid verkeert deze stempel te krijgen (bv. nachtcontrole) mag hij:

 1. een postkaart naar de organisator sturen (met naam, voornaam, club, plaats, dag en uur van doorgang) en in het overeenstemmende vak van de controlekaart ”CP” vermelden tezamen met de dag en het uur van posten.
 2. antwoorden op een typische vraag over het controlepunt. De keuze van de controlewijze wordt aan de organisator overgelaten.
 3. zorgen voor een bewijsstuk van een geldopname bij een bank met de vermeldingen van namen et voornamen van de deelnemer(s).
 4. zorgen voor een foto van de deelnemer(s) met decor (bv. verkeersbord met plaatsnaam).
 5. valideren van doorgang door een electronische controle(lezen QR code, electronische chip, enz…)

De keuze van de controlewijze wordt aan de organisator overgelaten. Bij iedere controle moet het uur van doorgang worden vermeld. Voor brevetten van méér dan 24 uur dient ook de dag aangegeven te worden.

Als het bewijs van doorgang ontbreekt of bij verlies van de controlekaart (wat de afstand van het brevet ook is) zal het brevet niet gehomologeerd worden. Iedere deelnemer moet persoonlijk zijn controlekaart laten controleren.

De organisator kan de gps-track van de volledige rit of een gedeelte ervan aanvaarden als bewijs voor de homologatie. In elk geval moet de organisator altijd de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van een controlekaart.

Artikel 10: De voorziene tijd is afhankelijk van de afstand. Elke deelnemer krijgt maximaal:

 • 13u30 voor 200 km
 • 20 u voor 300 km
 • 27 u voor 400 km
 • 40 u voor 600 km
 • 75 u voor 1000 km

Elke rijder moet het brevet afleggen binnen deze vooropgestelde tijden. De doorgangstijden op de controles zijn louter indicatief om een deelnemer te helpen de eindtijd te respecteren. De doorgang op een controleplaats wordt aanbevolen binnen een “openingsuur” en een “sluitingsuur” die op de controlekaart zijn vermeld. Deze worden als volgt
berekend:

 • Opening: 34 km/u (km 1 tot 200); 32 km/u (km 201 tot 400); 30 km/u (km 401 tot 600) 28 km/u (km 601 tot 1000) afgerond naar de minuut.
 • Sluiting: 1 uur + 20 km/u (km 1 tot 60); 15 km/u (km 61 tot 600); 11,428 km/u (km 601 tot 1000) Afgerond tot de minuut.

Indien een randonneur aankomt op een controlepunt dat reeds gesloten is, kan hij zijn doortocht bewijzen met de middelen, vermeld in artikel 9

Artikel 11: Iedere fraude zal de persoon in kwestie het recht ontnemen om nog deel te nemen aan een evenement georganiseerd door ACP.

Artikel 12: Bij aankomst moet de deelnemer zijn kaart ondertekenen en aan de organisator overhandigen. Ze wordt hem teruggestuurd na homologatie. In geval van verlies wordt geen duplicaat overhandigd. De brevetten zijn geen competitie. Er wordt geen rangschikking opgesteld. De deelnemer kan zich een speciale medaille aanschaffen wanneer het brevet is gehomologeerd. Hij moet er de aanvraag voor indienen en de medaille betalen bij overhandiging van de controlekaart bij de aankomst.

Artikel 13: De medailles hebben de volgende kleuren:

 • brons voor de 200 km,
 • zilverkleurig voor de 300 km,
 • vermiljoen voor de 400 km,
 • verguld voor de 600 km,
 • zilver voor de 1000 km.

Het model verandert in principe in het jaar van Parijs-Brest-Parijs. De kosten van een medaille worden door de organisatie aangegeven.

Super Randonneur: Dit is een onderscheiding die toegekend wordt aan iedere randonneur die in hetzelfde jaar de brevetten 200, 300, 400 en 600 km heeft afgelegd. Een medaille (met jaaraanduiding het jaar van PBP) die deze onderscheiding vermeldt zal tegen betaling aan de randonneur overhandigd worden als hij ze aanvraagt aan de organiserende club van de brevetten met vermelding van de homologatiesnummers van de brevetten.

Artikel 14: Een deelnemer kan tijdens een BRM brevet geen andere rit afleggen over een deel of de totale afstand van het BRM brevet.

Artikel 15: Alle activiteiten rondom de BRM’s in hun geografische zone zoals spelen, rangschikkingen, aandenkens, wisselbekers, enz. zowel voor de randonneurs individueel als voor de clubs behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de vertegenwoordiger van ACP en zijn
refertevereniging.

Artikel 16: De BRM brevetten van de organisatoren (verenigingen of andere) mogen enkel op de kalender van hun oorspronkelijke geografische zone vermeld staan, ongeacht de daadwerkelijke startplaats en de verenigingen waarbij de hun leden zijn aangesloten. De organisatoren zijn verplicht de controlekaarten van hun oorspronkelijke geografische zone te gebruiken. Een organisator (club in grensstreek) mag een tweede maal op de ACP-kalender verschijnen als verwante organisator in een andere dan de oorspronkelijke geografische zone, met het akkoord van de ACP-vertegenwoordiger met de uitdrukkelijke verplichting dat hij de eerste alinea van dit
artikel naleeft.

Artikel 17: Door deel te nemen aan een brevet aanvaardt de deelnemer dat zijn identiteit en zijn resultaat in het overzicht van de resultaten gepubliceerd worden. In geen enkel geval mag zijn identiteit gebruikt worden voor commerciële doeleinden of met dit doel doorgegeven worden aan derden.

Artikel 18: Door zich in te schrijven en te vertrekken voor een brevet aanvaardt de deelnemer dit reglement zonder voorbehoud. Iedere klacht, om welke reden dan ook, moet schriftelijk en binnen de 48 uur na de uitstap aan de organisator gericht worden. Deze zal klacht onderzoeken en ze, met zijn advies, naar de ACP-verantwoordelijke (Frankrijk) of zijn vertegenwoordiger (buiten Frankrijk) doorsturen voor onderzoek voor de beslissing.

Artikel 19: In geval de geïnteresseerde in beroep gaat zal het dossier aan het directiecomité ACP overgemaakt worden, met de gemotiveerde adviezen van de organisator en de ACP-vertegenwoordiger. Het directiecomité zal, zonder enige mogelijkheid van beroep, alle voorgelegde gevallen regelen. Dit laatste geldt ook voor de eventuele betwistingen die niet door dit reglement geregeld worden.

Audax Club Parisien januari 2024