Ga naar de inhoud

Privacyverklaring

Randonneurs.be hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respect van uw privacy.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij verklaren hierbij de Europese verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)na te leven.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring hierover vragen heeft of contact wenst op te nemen kan dit via het mailadres privacy@randonneurs.be.

Wanneer u van ons geen berichten wenst te ontvangen kan u zich altijd uitschrijven uit onze mailinglijst. Dit kan via een bericht naar het hierboven vermelde mailadres.

Wij bewaren enkel de volgende persoonlijke identiteitsgegevens: Naam, voornaam, adres, telefoonnummer en emailadres.Deze gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database van Randonneurs.be. De gegevens worden maximaal 5 jaar bijgehouden.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Versturen van uitnodigingen die verband houden met de activiteiten van Randonneurs.be (rijden van BRM’s, organisatie van extra-sportieve activiteiten)
  • Homologeren van gereden brevetten
  • Verzekeringen
  • Publicatie van de homologatienummers op de website randonneurs.be
  • Publicatie van de stand “Randonneur van het jaar” op de website randonneurs.be
  • Publicatie van het “Year around” overzicht op de website randonneurs.be

Uw persoonsgegevens worden met het oog op homologatie ingebracht in de database van ACP-Parijs. Het gaat dan enkel over de vermelding van de naam, de voornaamen het BRM-brevet dat met succes werd afgelegd. Wij zijn evenwel niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze externe verwerker.

Uw persoonsgegevens worden onder geen enkel beding ter beschikking gesteld van andere derden.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U hebt altijd het recht op inzage, verbetering of verwijdering van de persoonsgegevens die we van u ontvangen hebben. In deze privacyverklaring wordt vermeld hoe u met ons contact kan opnemen.U kan eveneens bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of een deel hiervan.

Foto’s en beeldmateriaal

Op de website randonneurs.be en de sociale media-accounts die beheerd worden door randonneurs.be worden sporadisch foto’s en beeldmateriaal gepubliceerd van deelnemers aan onze activiteitenof worden externe links gelegd naar foto-en beeldmateriaal dat verband houdt met onze activiteiten. Ook dat is een verwerking van persoonsgegevens. Indien uw afbeelding niet mag gebruikt worden op onze website dient u dat schriftelijk te melden via privacy@randonneurs.be.

Aanpassing privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door randonneurs.be gewijzigd worden. Elke wijziging wordt aangekondigd via de website randonneurs.be.